Obchodní podmínky e-shopu Život bez lepku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy
Život bez lepku spol. s r.o.
se sídlem B. Martinů 1885/2, 74101 Nový Jičín
identifikační číslo: 07911424, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 77690
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zivotbezlepku.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Život bez lepku spol. s r.o. se sídlem B. Martinů 1885/2, 74101 Nový Jičín, identifikační číslo: 07911424 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zivotbezlepku.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití nabízeného zboží.

1.7. Obrázky produktů uvedené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní. Vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodejce schopný garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

2. Cena zboží a platební podmínky

2.1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice i na Slovensku. Veškeré ceny uvedené v naší nabídce jsou tedy uváděny včetně DPH.

2.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2.2.1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

2.2.2. Bankovním převodem z ČR v korunách - na účet prodávajícího 2301588548/2010 vedený u Fio Banky ČR (2010). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2301588548/2010), variabilní číslo (číslo objednávky), konstantní symbol (0008) a částka v Kč (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.2.3. Bankovním převodem z SK v eurech - na účet prodávajícího 2501588550/2010 vedený u Fio Banky ČR (2010). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2501588550/2010), variabilní číslo (číslo objednávky), konstantní symbol (0008) a částka v eurech (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.2.4. On-line platebními kartami Visa, MaterCard, Maestro – ve spolupráci s ověřeným platebním systémem GoPay (dozorovaným Českou národní bankou). Zboží je expedováno ihned po obdržení potvrzení o zaplacení z GoPay platební brány.

2.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „expediční náklady“). Expediční náklady jsou odvislé od hmotnosti objednaného zboží včetně balení a zvoleného přepravce a jsou od 69 Kč pro Českou republiku a od 100 Kč pro Slovensko.

2.4. V případě platby zboží na dobírku jsou expediční náklady navýšeny o poplatek, který se odvíjí od vybraného přepravce. Poplatek začíná na 22 Kč.

2.5. V rámci expedice na Slovensko je cena expedičních poplatků přepočtena na eura dle aktuálního kurzu.

2.6. Celkové expediční náklady se kupující dozví ještě před dokončením vlastní objednávky - po vyplnění dodacích údajů a zvolení dopravce.

2.7. U zásilek s hmotností vyšší než 100 kg bude cena dopravy stanovena dodatečně, a to s ohledem na rozměry a charakter zásilky. Kupující bude prodávajícím kontaktován k odsouhlasení stanovených nákladů a kupující bude požádán o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.13. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je k dispozici pouze v elektronické podobě.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Je-li zboží skladem, probíhá expedice při zaslání na dobírku zpravidla tentýž nebo následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě volby platby předem je zboží expedováno po obdržení platby na účet.

4.2. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

4.3. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo v případě, že nelze tento termín dodržet, bude o tom objednatel v tomto termínu informován.

4.4. Prodávající umožňuje kupujícímu volbu z následujících způsobů dodání / přepravy:

4.4.1. České pošta s.p. službou Obchodní balík v rámci ČR. Dodání Obchodního balíku garantuje Pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky.

4.4.2. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. službou Obchodní balík v rámci ČR. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič GLS Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den.

4.4.3. Zásilkovna v rámci ČR a Slovenska. Zboží je zpravidla doručeno druhý pracovní den po podání na vybrané výdejní místo, kde si zásilku osobně převezmete. Informaci o tom, že je zásilka připravena k předání dostanete emailem. Zásilku můžete sledovat na stránkách Zásilkovna.cz.

4.4.4 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. službou  DPD Private v rámci ČR a Slovenska. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič DPD Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Doručení je možné také složbou DPD Pickup, kde je zboží zpravidla doručeno druhý pracovní den po podání na vybrané výdejní místo, kde si zásilku osobně převezmete.

4.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

6.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7. Uživatelský účet

7.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

7.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

7.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

7.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

7.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Obchodní společnost Život bez lepku spol. s r.o. se sídlem B. Martinů 1885/2, 74101 Nový Jičín, IČ: 07911424, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno, příjmení,
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo,
- adresu / sídlo.

8.2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

8.3. Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

8.4. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  1. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava,
  2. Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1,
  3. Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarnická 1060/12, 190 00 Praha 9,
  4. Home arena s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4),
  5. Doprava na paletách s.r.o. se sídlem Gočárova třída 504/54, Pražské předměstí, 50002 Hradec Králové,
  6. Heureka Shopping s.r.o se sídlem Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 – Karlín,
  7. Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
  8. Leadhub s.r.o., se sídlem Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5,
  9. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,
  10. Google Ireland Ltd.,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

8.5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@zivotbezlepku.eu.

8.6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.zivotbezlepku.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a statistik vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, základní funkčnosti webových stránek a marketingu.

 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

8.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.8. Za správce osobních údajů internetového obchodu www.zivotbezlepku.eu odpovídá Martin Málik, info@zivotbezlepku.eu, tel. +420 604 138 550.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Odpovědným osobou je Martin Málik.

10.6. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte informační službu na e-mailu info@zivotbezlepku.eu nebo telefonu +420 604 138 550.

10.7. Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2024.

Doba vyřízení objednávky prodloužena na cca 5 dnů.
Omlouváme se případné potíže.